Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, ticari faaliyetlerimiz sırasında iletişim halinde olduğumuz müşteri yetkililerinin ve müşteri çalışanlarının kişisel verileri, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.

II. İşlenen Kişisel Veriler:

Müşteri Yetkilisi: Ad soyad, TC kimlik/vergi kimlik no, unvanı/görevi, imza sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, firma unvanı, iş adresi, telefon numarası, kep adresi, fatura adedi/tutarı, banka hesap bilgileri, çek/senet bilgisi, borç bilgisi, ödeme bilgileri, teminat mektubu, araç plakası

Müşteri Çalışanı: Ad soyad, iş adresi, telefon numarası, çalıştığı firma ismi, görevi/unvanı, imza

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; satış süreçlerinin yürütülmesi, cari hesabın açılması, iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve bu esnada iletişim sağlanabilmesi, tahsilatın yapılabilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, sevk/nakliye işlemlerinin yerine getirilmesi, verileri saklama-arşivleme işleminin yapılması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satış sonrası destek hizmeti verilmesi amacıyla işlenecektir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından yüz yüze ya da telefon görüşmeleriyle, matbu form, dokümanlar ve kartvizitle ve/veya mail, whatsapp, kısa mesaj ile elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “Kanunlarda öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, bu şartların olmaması durumunda ise açık rızanız alınarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

V. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak;

  • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve talep edilmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla,
  • Resmi muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirimizle,
  • Mali işlemlerin kontrolü ve denetimi sırasında danışman firma ve bağımsız denetçiyle,
  • Tahsilat işlemleri dolayısıyla bankayla,
  • Sevk/nakliye/teslimat işlemlerinin yerine getirilmesi sırasında lojistik firmasıyla, paylaşılacaktır.
  • Ayrıca ;

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde, merkezi Türkiye dışında olan e-posta sistemi (Microsoft Office-365) kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun olarak ilgili iletişim şirketinin (Microsoft Office-365) yurt içi ve yurt dışı veri tabanları ile paylaşılacaktır.

VI. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre https://www.zahit.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.