Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde belirli haklar tanınmıştır. İlgili kişinin bu haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletmesi gerekmektedir.

Başvuru Yolu:

Yazılı olarak Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yapılacak başvurularınızı, aşağıdaki formu kullanarak;

1- Islak imzalı bir şekilde Adana Hacı Sanabcı Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Kağan Köksal cd. No:5 Sarıçam / Adana adresine bizzat elden, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

Veya zahit@zahit.com.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kanunun 13. Maddesi kapsamında kendisine iletilen başvuruları, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç, talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Şirketimiz, talebi kabul eder ise veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

Veri sahibinin Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne sunduğu bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılmaz olması halinde başvurunun netleştirilmesi ya da kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilecektir.