Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, ticari faaliyetlerimiz sırasında iletişim halinde olduğumuz tedarikçi yetkililerinin ve müşteri çalışanlarının kişisel verileri, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.

II. İşlenen Kişisel Veriler:

Tedarikçi Yetkilisi: Ad soyad, TC kimlik numarası, , imza, unvan/görev bilgisi, telefon numarası, iş adresi, e-posta adresi, kep adresi, firma unvanı, vergi kimlik no, fatura adedi/tutarı, borç alacak tutarı, banka hesap bilgileri, araç plakası,

Tedarikçi Çalışanı: Ad soyad, TC kimlik no, doğum yeri/tarihi, cinsiyeti, medeni hali, imza, unvan/görev/meslek bilgisi, telefon numarası, iş adresi, e-posta adresi, mesleki yeterlilik belgesi, eğitim durumu, çalıştığı bölüm, adli sicil kaydı, sağlık verileri (kan grubu, sağlık raporu, hastalık bilgileri, tıbbi anamnez bilgileri, fizik muayene sonuçları, laboratuvar bulguları), İSG eğitim belgeleri, İSG talimatları, KKD zimmet tutanakları, işe giriş bildirgesi, görevlendirme belgesi,

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sevk ve nakliye işlemlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ödemelerin yapılması amacıyla işlenecektir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından yüz yüze ya da telefon görüşmeleriyle, matbu form, doküman, kartvizitle ve/veya whatsapp, e-mail ile elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kanunlarda öngörülmesi” , “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi” , “sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak, özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık ve adli sicil kaydı) ise açık rızanız alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

V. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde, amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak;

  • Fatura işlemleri dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB),
  • Resmi muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirimize,
  • Mali denetimler sırasında bağımsız denetçiye,
  • Yatırım teşvik işlemleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na,
  • Ödeme işlemleri dolayısıyla bankaya aktarılacaktır.
  • Ayrıca ;

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde, merkezi Türkiye dışında olan e-posta sistemi (Microsoft Office-365) kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun olarak ilgili iletişim şirketinin (Microsoft Office-365) yurt içi ve yurt dışı veri tabanları ile paylaşılacaktır.

VI. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre https://www.zahit.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.